ആർടിഎ തീരുമാനങ്ങൾ

ആർടിഎ തീരുമാനങ്ങൾ
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
ആർ ടി എ- നോട്ടീസ് 05/10/2019 കാണുക (414 KB)
നോട്ടീസ്-ആർ ടി എ 10.07.2019-ഐറ്റം നമ്പർ 188 30/08/2019 കാണുക (121 KB)
ആർ ടി എ തീരുമാനങ്ങൾ –10-07-2019 22/08/2019 കാണുക (1 MB)
ആർ ടി എ തീരുമാനങ്ങൾ – 25-09-2018 24/10/2018 കാണുക (550 KB)
ആർടിഎ തീരുമാനങ്ങൾ – 13-04-2018 13/04/2018 കാണുക (594 KB)
ആർടിഎ തീരുമാനങ്ങൾ – 10-01-2018 10/01/2018 കാണുക (9 MB)
ആർടിഎ തീരുമാനങ്ങൾ – 24-10-2017 24/10/2017 കാണുക (580 KB)
ആർടിഎ തീരുമാനങ്ങൾ – 31-08-2017 31/08/2017 കാണുക (715 KB)
ആർടിഎ തീരുമാനങ്ങൾ – 30-05-2017-പാർട്ട് -2 30/05/2017 കാണുക (7 MB)
ആർടിഎ തീരുമാനങ്ങൾ – 30-05-2017-പാർട്ട് -1 30/05/2017 കാണുക (8 MB)