ദര്‍ഘാസുകള്‍

തലക്കെട്ട് വിവരണം Start Date End Date ഫയല്‍
ടെണ്ടര്‍ നോട്ടീസ്-ജില്ലാ നിര്‍മിതി കേന്ദ്രം-കോട്ടക്കല്‍ ആയുര്‍വേദ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

ടെണ്ടര്‍ നോട്ടീസ്-ജില്ലാ നിര്‍മിതി കേന്ദ്രം-കോട്ടക്കല്‍ ആയുര്‍വേദ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

13/03/2019 19/03/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ് (1 MB)
ടെണ്ടര്‍ നോട്ടീസ്-ജില്ലാ നിര്‍മ്മിതി കേന്ദ്രം-ചെറിയമുണ്ടം

ടെണ്ടര്‍ നോട്ടീസ്-ജില്ലാ നിര്‍മ്മിതി കേന്ദ്രം-ചെറിയമുണ്ടം

12/03/2019 19/03/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ് (2 MB)
ടെണ്ടര്‍ നോട്ടീസ്-ജില്ലാ നിര്‍മ്മിതി കേന്ദ്രം-കോട്ടക്കല്‍

ടെണ്ടര്‍ നോട്ടീസ്-ജില്ലാ നിര്‍മ്മിതി കേന്ദ്രം-കോട്ടക്കല്‍

12/03/2019 19/03/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ് (2 MB)
ടെണ്ടര്‍ നോട്ടീസ്-ജില്ലാ നിര്‍മ്മിതി കേന്ദ്രം-കളത്തില്‍ ചാലക്കല്‍

ടെണ്ടര്‍ നോട്ടീസ്-ജില്ലാ നിര്‍മ്മിതി കേന്ദ്രം-കളത്തില്‍ ചാലക്കല്‍

12/03/2019 18/03/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ് (251 KB)
ഉദ്ധരണി – QR കോഡ് സ്കാനർ

ഉദ്ധരണി – QR കോഡ് സ്കാനർ

12/03/2019 18/03/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ് (30 KB)
ശേഖരം